KINNITATUD

hoolekogu 5. detsembri 2022.a

koosoleku nr 3 otsusega

ARUKÜLA  LASTEAED RUKKILILL KODUKORD

 • 1 ÜLDSÄTTED
  • 1.1 Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
  • 1.2 Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda lasteasutuse veebilehel.
  • 1.3 Aruküla Lasteaed Rukkilill  juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteaia põhimäärusest ja õppekavast, kohaliku omavalitsuse korraldusseadustest jt. koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
 • 2 INFOVAHETUS
  • 2.1 Lasteaia ametlik info ja suhtluskanal õppe- ja kasvatustööd puudutavates teemades on õppeinfosüsteem ELIIS. Õppeinfosüsteem ELIISiga peab ühinema vähemalt üks lapse vanematest ja/või eestkostja. Lisaks on lasteaial ametlik veebileht, Facebooki leht, rühmadel elektronposti aadressid majavälise huvitegevuse korraldamiseks.
  • 2.2 Rühma tegevusi kajastava info leiate rühma infostendilt ja õppeinfosüsteemist ELIIS.
  • 2.3 Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on lapsevanemal kohustus anda lasteaiale perekonna kontaktandmed (telefoninumber; e-posti aadress; kodune aadress), täites selleks rühmas vastava ankeedi. Kontaktandmete muutumisel teavitab lapsevanem sellest viivitamatult rühma õpetajat ja uuendab andmed ka õppeinfosüsteemis ELIIS.
 • 3 LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE, LAPSE PUUDUMINE
  • 3.1 Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00-19.00. Lasteaia peauks on avatud 8.10 – 17.00. Riigipühadel on lasteaed suletud. Kolme tunni võrra lühendatud tööpäev eelneb uusaastale (1.jaanuar), Eesti Vabariigi aastapäevale (24.veebruar), võidupühale (23.juuni) ja jõuludele (24.detsember).
  • 3.2 Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustöö algust ja viib sealt ära endale sobival ajal jälgides lasteaia päevakava. Laps ja lapsevanem sisenevad lasteaeda ning lahkuvad lasteaiast oma rühma uksest.
   • 3.2.1 Kui laps sööb hommikueinet, tuleks lapsevanemal laps lasteaeda tuua hiljemalt kell 8.30. Kui laps ei söö hommikueinet, siis hiljemalt 8.50 või vastavalt rühma päevakavale, ent enne planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi.
   • 3.2.2 Lapsevanem teavitab rühmaõpetajat erakorralisest hommikusest või õhtusest hilinemisest.
   • 3.2.3 Lapsevanem võiks informeerida rühmaõpetajat lapse seisundist ja käitumist mõjutada võivatest kodustest juhtumistest selleks, et aidata õpetajatel last lasteaias paremini mõista.
  • 3.3 Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
   • 3.3.1 Lapsevanem lahkub koos lapsega rühmast või lasteaia õuealalt õpetajale sellest märku andes – öeldes head aega.
  • 3.4 Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt teavitatud ja volitatud esindajatele.
  • 3.5 Rühma töötajal on keelatud last anda üle selleks volitamata või joobes isikule.
  • 3.6 Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat rühma kontakttelefonil.
  • 3.7 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat 1h peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit või lastekaitse töötajat. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
  • 3.8 Lapsevanem teavitab rühma töötajat õppeinfosüsteemi ELIISi kaudu v telefoni teel, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Lapse puudumisest tuleb teavitada rühma töötajat hiljemalt 8.30 sama päeva hommikul. Lapse kuu toidukulu arvutatakse päevamaksumuse korrutamisel lasteaias oldud päevade arvuga maksualuses kalendrikuus, mis on fikseeritud lasteaia poolt ELIIS keskkonnas peetavas rühmapäevikus.
 • 4 LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE
  • 4.1 Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest ja tervise eripäradest, mis võivad osutada lapsele eluohtlikuks. Lapsevanema teatise alusel kohandab personal võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
  • 4.2 Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
  • 4.3 Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Ilmsete haigustunnustega (nt tugev köha, tugev vesine nohu, palavik, lööve, silmapõletik) last vastu ei võeta.
  • 4.4 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit ja/või õppealajuhatajale.
  • 4.5 Lasteaias päeva jooksul haigestunud lapse peab lapsevanem rühma töötaja poolt vastava teavitamise järgselt viivitamatult lasteaiast ära viima.
  • 4.6 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid; haiguse järelravi tuleb teostada kodus. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
  • 4.7 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
  • 4.8 Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
  • 4.9 Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
  • 4.10 Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm või juuksehari, vahetuspesu, pabersalvrätik).
  • 4.11 Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu; toas on vajalikud vahetusjalatsid, mille jalga panemisega ja äravõtmisega saab laps ise hakkama.
  • 4.12 Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust; õues mängimiseks sobivad lapsele riided, mis võivad määrduda.
  • 4.13 Laps tuleb lasteaeda tuua puhaste ja tervete riiete (k.a. jopelukud) ning korrastatud välimusega. Laste riietuses ei tohi olla pikki nööre, salle jt. ohtlikke detaile.
  • 4.14 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
  • 4.15 Riiete ja jalanõude kadumise ja vahetusse minemise vältimiseks on soovitav need varustada lapse nimega.
  • 4.16 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
  • 4.17 Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma õues.
 • 5 ABIVAJAVA LAPSE MÄRKAMINE
  • 5.1 Oluline on last ohustavate olukordade ja sündmuste võimalikult varane märkamine ja neile reageerimine, sealhulgas lapse arengu- ja käitumisprobleemide, kasvukesk-konnas esinevate probleemide ja väärkohtlemise tuvastamine.
  • 5.2 Lapsevanem ja lasteaia töötaja on kohustatud lapse abivajaduse ilmnemisel otsima abi ja vajaduse korral tegema koostööd lastekaitsetöötaja või teiste spetsialistidega.
  • 5.3 Lapse abivajaduse ilmnemisel või selle kohta teate saamisel peab lasteaia töötaja viivitamata teavitama sellest lapsevanemat ja lasteaia direktorit ja/või õppealajuhatajat.
 • 6 TURVALISUSE TAGAMINE
  • 6.1 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsiliselt turvalise ja psühhosotsiaalselt positiivse keskkonna, mis pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
  • 6.2 Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
  • 6.3 Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
  • 6.4 Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud/tagatud kõikide töötajate poolt.
  • 6.5 Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
  • 6.6 Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
  • 6.7 Tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
  • 6.8 Lapsevanemad, lapsed ja lasteaia töötajad sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
  • 6.9 Lasteaia territooriumile on keelatud siseneda koos lemmikloomaga. Välja arvatud juhtudel, kui see toimub lasteaiapoolse õppetegevuse raames.
  • 6.10 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele, mille juhtidel on vastav luba.
  • 6.11 Lasteaia territooriumil ei sõida  lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval. Lasteaia territooriumil sõidab jalgrattaga ainult lasteaias käiv laps.
  • 6.12 Lasteaia territooriumil jalg- ja tõukerattaga sõites kehtivad järgmised reeglid:
   • 6.12.1 Ühisel õuesoleku ajal võib sõita lasteaia territooriumil tõukerattaga või abiratastega rattaga
   • 6.12.2 Laps peab kandma jalgratturi kiivrit
   • 6.12.3 Kui laps eirab lasteaias pidevalt ohutu sõidu reegleid, on rühmaõpetajal õigus keelata lapsel lasteaias jalg- ja tõukeratta kasutamine
  • 6.13 Lastega lasteaia territooriumilt lahkudes kehtib “Lasteaiarühmaga lasteaia territooriumilt lahkumise kord “ LISA 1
  • 6.14 Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju, samuti liiga väikseid, kalleid ja õrnu mänguasju.
  • 6.15 Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
  • 6.16 Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
  • 6.17 Laste ja töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord on sätestatud dokumendis LASTEAIA HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN - kinnitatud käskkirjaga 03.04.2013 nr 1-5/4
   • 6.17.1 Lasteaia hädaolukorra lahendamise plaan määratleb õpetajate ja teiste lasteaia töötajate ülesanded kriisiolukorras
   • 6.17.2 Asutuse töötajad on plaaniga tutvunud, teistele huvilistele on plaan kättesaadav lasteaias paberkandjal
  • 6.18 Lasteaia territooriumit ümbritsevad parkimiskohad asuvad õuealal ning tulenevalt Liiklusseaduse §13 punktist 5 ei tohi peatatud või pargitud sõidukil mootor töötada kauem kui kaks minutit.

 

Käesolevaga muutub kehtetuks Aruküla lasteaed Rukkilille  hoolekogu 13. novembri 2020.a koosoleku nr 1 - 3/2 otsusega kinnitatud kodukord.