tervist edendav lasteaed

Tervist Edendav Lasteaed (TEL) – lasteaed, kes lähtub oma töös tervist edendava lasteaia põhimõtetest.
Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja edendada lapse tervist ning luua nii lastele kui ka
töötajatele heaolu toetavad tingimused. Eestis algatati tervist edendavate lasteaedade liikumine 2000.
aastal.

nordplus.png

Nordplus on Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetatud haridusprogramm. Oleme
koostööpartneriteks projektis „Rural-Urban-Digital“ (NPJR-2023/10066) Jumprava Põhikoolile Lätis ja
Vilniuse Inseneri- ja Tehnoloogia Lütseumile Leedus. Projekti sisuks on õpetajate parimate praktikate
vahetamine robootika- ja infotehnoloogia vahendite kasutamises õppetöös. Projekti kestuseks on 10
kuud, 1.09.23 -30.06.24.
Meie lasteaias osalevad Nordplus projektis Sinilill, Pääsusilm, Piibeleht, Kullerkupp, Võilill.

suukool.png
Suukool on üleriigiline projekt, mis tegeleb laste ja noorte hambahaiguste ennetusega. Projekti

rahastab Eesti Haigekassa ja viib ellu Eesti Hambaarstide Liit. Rohkem infot: https://suukool.ee/et/
Suukoolil on ka Youtube’i kanal ja Facebook’i leht. Suukool on mõeldud kõigile, kes puutuvad kokku
lastega: lapsevanematele, vanavanematele, õpetajatele, hambaarstidele jne. Meie eesmärk on, et
Eestis kasvaksid tervete hammastega lapsed.
Meie lasteaias osalevad suukooli projektis Pääsusilm, Kullerkupp, Karikakar, Piibeleht, Meelespea

kiusamisestvabaks.png

„Kiusamisest vabaks!” on kiusamist ennetav haridusprogramm, mida kasutatakse lapsehoidudes,
lasteaedades ja koolides turvalise ning kaasava keskkonna loomiseks ja sotsiaalsete oskuste
õpetamiseks. Programmi eestvedajaks Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit. Programmi rahastab Haridus- ja
Teadusministeerium.
Programm „Kiusamisest vabaks!“ ennetab riskikäitumist laste väärtushinnangute kujundamise kaudu
ning suurendab vaimset ja füüsilist turvalisust õpi- ja kasvukeskkonnas. Programmi kasutamisel
areneb lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur: lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt,
austavalt, hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei

suuda. Programm on suunatud lastele, spetsialistidele, lapsevanematele ja kogukonnale. Programm
toetab laste sujuvat üleminekut lapsehoiust ja lasteaiast kooli. Programm on töötatud välja Taani
Roskilde ülikooli teadlaste poolt ja kooskõlas Eesti koolieelse lasteasutuse ja põhikooli riiklikes
õppekavades kirjeldatud õppekava alusväärtuste ja üldpädevuste kujundamise põhimõtetega.
Meie lasteaias osalevad „Kiusamisest vabaks“ projektis Sinilill ja Ülane
Rohkem infot: https://kiusamisestvabaks.ee/

terekevad.png

„Tere, Kevad!“ kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.
Kevadiste fenoloogiliste loodusvaatluste käigus uurivad osalevad õpilased kevade saabumisest ja
muutustest märku andvaid kevadekuulutajaid (kevadel õitsevad taimed, rändlinnud, esimestena
ilmuvad liblikad), mis on ühised kõigile vaatlustes osalejatele, ning panevad kirja nende ilmumise aja,
et teha kindlaks kevade saabumise ajaline erinevus Eestis. Kõik loomad ja taimed on püütud valida
nii, et nad oleksid kogu Eestis suhteliselt tavalised ning äratuntavad ka nooremate laste poolt. Kirja
pannakse liikide esmakordse kas nägemise või kuulmise kuupäev.
Kogutud andmed lisatakse osalejate poolt veebipõhisesse andmebaasi ja on sealt ka koheselt kõigile
kättesaadavad. Kasutades nende endi poolt loodud andmebaasi uurivad õpilased geograafilise asendi
mõju ilmastiku muutustele kevadel.
Peale vaatluste on kõigil võimalik (aga mitte kohustuslik) osa võtta veel mitmetest lisategevustest –
luuletada, joonistada, pildistada, osaleda viktoriinis ning postitada oma muljeid loodusvaatlustest
foorumisse.
Meie lasteaias osalevad „Tere, kevad!“ projektis Sinilill ja Ülane
Rohkem infot: https://terekevad.ee/

kik.png
Keskkonnahariduslikud programmid lasteaedadele. Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt

rahastatud projekt. Projekti jooksul toimub igale rühmale üks õppekäik. Karikakar ja Pääsusilm
osalevad õppekäigul "Jääkaru ja Arktika elustik" Tallinna Loomaaias. Kullerkupp osaleb õppekäigul
„Loomade aasta“ Eesti Loodusmuuseumis.

lug.png
Lugemisprogrammi eesmärgiks on innustada 5–13-aastasi lapsi lugema, pakkudes selle juurde

mängulist lisategevust. Lapsed saavad raamatukogust valida endale lugemiseks meelepäraseid
raamatuid. Läbiloetud teosed pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse nende kohta loomingulised
ülesanded. Õppeaasta lõpus premeeritakse kõiki lugemispassi täitnud lapsi lugemisdiplomiga.
Lasteaialapsed saavad lugemisprogrammis osaleda õpetaja eestvedamisel rühmana. Programmi
läbinud rühmasid tunnustatakse lugemisdiplomiga.
Meie lasteaias osalevad „Lugemisisu“ programmis Sinilill, Ülane ja Kullerkupp.
Rohkem infot: https://elk.ee/opetajale/lugemisisu/lugemisisust/