TEADE !

Selle aasta lasteaedade kohatasu suurus kasvab tulenevalt miinimumpalga kasvust 8,15%.

Kohatasu kasvu aluseks on Raasiku Vallavolikogu 11.10.2016 määrus nr 14 (https://www.riigiteataja.ee/akt/411072017006?leiaKehtiv).

Ühe lapse 50% soodustusega kohatasu on sel aastal 58,40 eurot
( 2019 oli 54 eurot ) ja pere teise samal ajal lasteaias käiva lapse ehk 75%
soodustusega kohatasu on 29,20 eurot ( 2019 oli 27 eurot ).

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus - ja Teadusministeerium..

1. septembrist 2017 asuvad neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine oma piirkonnas. Harjumaa eksperdi kontaktandmed alates 01.09.2017 on: Piret Hiisjärv, Piret.HiisjäThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rajaleidja õppenõustamine.

Õppenõustamine aitab lapsi, lapsevanemaid ja lastega töötavaid inimesi lapse võimete ning arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise ja käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel.
Spetsialistid nõustavad
• eelkooliealisi lapsi
• üldharidus- ja kutseõppeasutuste õppureid
• lapsevanemaid
• haridusasutuste töötajaid
• kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja haridusametnikke ning juhte lapse arendamisel ja toetamisel

Õppenõustamisteenuseid pakutakse lastele ja noortele vanuses 1,5-18.

Rohkem infot Rajaleidja koduleheküljel http://www.rajaleidja.ee/pohjaeesti/.

 

Aruküla Lasteaed Rukkilill otsib oma kollektiivi LOGOPEEDI 1,0 ametikohaga.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Eeldame valmisolekut meeskonnatööks ja head suhtlemisoskust. NB! Tähtajatu tööleping.